Je možné provést Qurbani pro jinou osobu?

Obětní zvířata mohou být: ovce (beran), koza (koza), (Kurban z těchto zvířat se stříhá pouze pro jednu osobu), dále kráva (býk) a velbloud (velbloud), které lze obětovat za sedm osob (Jde o maximální počet účastníků společné porážky jednoho zvířete (přesněji řečeno počet účastníků společné porážky krávy nebo velblouda může být od jedné do sedmi osob).

Pro Kurbana jsou vhodní samci i samice těchto zvířat. Pro Kurbana jsou žádanější berani s převládající bílou barvou srsti a kozí samice. Je také výhodnější porazit berana nebo kozu pro jednu osobu než krávu pro sedm, i když cena může být stejná.

Mezi domácí zvířata patří kůň, ale i drůbež jako kohout, kuře, husa, kachna, krůty atd. není povolena porážka během svátku Eid al-Fitr.

Otázka: Jaký je přijatelný věk pro obětní zvířata?

Pro ovce a kozy – stáří více než 1 rok, pro krávy – 2 roky, pro velbloudy – 5 let. Je povoleno obětovat ovce starší 6 měsíců, pokud jsou dobře živené, velké exempláře. Je velmi vhodné koupit zvíře několik dní před porážkou a držet ho na vodítku. Pokud je před porážkou chováno několik stejných zvířat, je lepší označit svého Kurbana.

Otázka: Jaké nevýhody jsou přijatelné pro obětní zvířata?

1. Chybí několik zubů. 2. Svrab. 3.Katrace. 4. Kulhání na jedné noze se schopností pohybu na druhé nohy. 5. Špatné vidění (šilhání). 6.Odstranění malé části ocasu nebo ucha. 7. Vrozená absence rohů nebo jejich částí. 8. Značkové nebo zkrácené konce uší.

Otázka: Jaké nevýhody jsou pro obětní zvířata nepřijatelné?

1. Vrozená absence ucha nebo ocasu. 2. Extrémní vyčerpání a slabost zvířete. 3.Nedostatek bradavek na vemeni. 4. Ocas je kupírovaný do poloviny nebo více. 5. Obě nebo jedno ucho se zcela odřízne až k základně. 6. Zlomené rohy nebo jeden roh k základně. 7. Většina zubů chybí. 8. Kulhání, které zvířeti neumožňuje samostatně dosáhnout místa porážky. 9. Slepota na jedno nebo obě oči.

Otázka: Kolik dní je vyhrazeno pro porážku Kurbana?

Tato doba je omezena na 3 dny. Počínaje úsvitem 10. dne měsíce Dhu al-Hijjah do západu slunce 12. dne Dhu al-Hijjah. Vzhledem k možnosti chyby při počítání dnů však není radno nechávat obětování na třetí den. Není zakázáno, ale považováno za vysoce nežádoucí, porážet zvíře ve tmě. Nejvhodnější doba je od svítání 10. Dhu al-Hijjah po odříkání sváteční modlitby, tzn. v první den svátku Eid al-Adha.

Otázka: Kdo je povinen provést porážku Kurbana (pro koho je wajib v madhhabu Hanafi)?

Muslimové obou pohlaví, dospělí, schopní, mající majetek nebo peníze nad hranici životního minima (to znamená, že jde o stejnou kategorii muslimů, pro které je předepsán Zakayaat, Sadaqa-i Fitr), jsou povinni o jednom ze svátků „Eid al “Adha” (Kurban -bayram), porazit zvíře. Základem této akce je verš vznešeného Koránu, zjevený Alláhem: „Modlete se k Pánu a zabijte. (108:2).V madhhabu Hanafi je tato povinnost z kategorie „Wajib“ (velmi blízká kategorii „Fard“ – „Povinný příkaz“).

Odpovídající bohatství (Nisab) v madhhabu Hanafi, v jehož přítomnosti k této povinnosti dochází, je 20 mithqalů. Což odpovídá ceně 84,8g. zlata nebo 612 gr. stříbrný Navíc není vůbec nutné mít takové bohatství po celý rok. Stačí jej mít 10. Dhu-l-Hijjah, nebo takový majetek či peníze obdržet do svých rukou na konci dne 12. Dhu-l-Hijjah. (Pro povinnou platbu Zakayat musí být tento minimální příjem (nebo více) dosažen během roku). Je však třeba vzít v úvahu, že určujícím časem pro dostatek bohatství ke splnění této povinnosti je konec dne (před západem slunce). Co to znamená?

To znamená, že pokud muslim, který měl bohatství na úsvitu 10. Dhu-l-Hijjah, ale přišel o něj na konci dne 12. Dhu-l-Hijjah a neměl čas obětovat tímto způsobem , pak je dále osvobozen od náhrady váš Kurban. Protože doba porážky trvala až do tohoto okamžiku a on očekával, že stihne splnit svou povinnost do konce 12. dne Dhu-l-Hijjah. Důvody pro to mohou být různé. Například: 10. Dhu al-Hijjah jste neměli peníze a příležitost se objevila až 2. den porážky, když jste zvíře hledali, příležitost se znovu ztratila.

Otázka: Jak se provádí porážka Kurbana?

1) Umístěte zvíře na levou stranu směrem ke Qible. Před hrdlem zvířete by měla být prohlubeň asi půl metru pro odtok krve. Obě přední a jedna zadní noha zvířete jsou svázány u kopyt.

READ
Jaké ovocné stromy bych měl zasadit na malé ploše?

2) Ve stoje přijměte následující úmysl: „Alláh všemohoucí, kvůli přijetí tvého požehnání nabízím Kurban. Zde stojím před tebou, protože jsem se dopustil mnoha hříchů. Měl jsem se obětovat, ale ty jsi zakázal lidské oběti. Kvůli odčinění svých hříchů a spoléhám na Tvé milosrdenství obětuji toto zvíře na Tvé svolení a příkaz.”

3) Řekněte 3krát Tashrik Takbir: „Alláhu Akbar Alláhu Akbar. Laa ilaha illa-l-Lahu wa-l-Lahu Akbar. Alláhu Akbar wa lillahil-hamd!“, pak řekl „Bi-smi l-Lahi! Alláhu Akbar!“, je podříznuto hrdlo. Vědci věnují zvláštní pozornost skutečnosti, že při vyslovení slov „Bi-smi l-Lahi! a „Alláh“, písmeno „x“ bylo jasně vyslovováno (v těchto slovech by písmeno „x“ mělo znít jako anglické „h“). Proto je při vyslovování těchto slov lepší říkat „Alláhu Taala“ a ne „Alláhu Taala“. V hrdle zvířete jsou 4 kanály: Jícen – „Mary“; dýchací kanál je „Khulkum“ a dva krevní kanály (levý a pravý cervikální krevní kanál) nazývané „Eudaj“. 3 ze 4 kanálků musí být řezány současně. Ten, kdo porazí zvíře, musí čelit Qiblovi. Živé mládě nalezené uvnitř zvířete je také poraženo. Pokud je mládě mrtvé, pak není vhodné k jídlu.

4) Přečtěte si po porážce 162-163. verš súry 6 – „En’am“: „Kul innaa salatiy wa nusukiy wa mahyaya wa mamatii lil-Lahi Rabbil’alamiin. Lya sharika lyah. “ – „Řekni: „Vpravdě, má modlitba a má zbožnost, můj život a smrt jsou s Alláhem, Pánem světů, který nemá partnera. “.

Ten, kdo nemůže zvíře pořezat sám, stojí vedle toho, kdo řeže na jeho místo (pokud je to možné), a dotkne se ho rukou, vezme úmysl, jak je uvedeno výše.

5) Po provedení porážky si musíte přečíst 2 rakaty modlitby „Tashakkur“ – Díkůvzdání Alláhovi Všemohoucímu. V 1. rak’ah po Fatihovi čtěte súru 108 – Kausar. Ve 2. – po „Fatiha“ čtěte súru 112 – „Ikhlas“.

Otázka: Jak rozdělit maso Kurban?

Distribuce kurbanského masa: Obětní maso můžete jíst sami, můžete ho rozdávat chudým a přátelům a dokonce i nemuslimům. Nejlepší řešení by bylo následující: Maso je rozděleno na tři stejné části. Jedna část se nechá doma, druhá se daruje sousedům a známým a třetí část se rozdává chudým jako almužna. Všechno maso můžete rozdat chudým, nebo v případě potřeby nechat zcela pro potřeby rodiny.

Otázka: Co dělat s Kurbanovou kůží?

Je vhodné dát kůži muslimovi, který neustále čte modlitbu, nebo ji nechat doma. Kůži nemůžete dát do neznámých rukou. Můžete jej vyměnit za něco, co můžete používat dlouhodobě. Nelze prodat ani vyměnit za nic, co se rychle vypotřebuje. Pokud se však maso nebo kůže z obětního zvířete prodá, musí být výtěžek rozdělen mezi chudé (nebo pohřben).

Otázka: Je možné dát část kurbanského masa jako platbu za práci?

Není dovoleno dávat část masa jako platbu za práci. Například proto, že pro vás někdo nařezal nebo pořezal nebo vám přinesl zvíře. V těchto případech lze platbu provést jakýmkoli jiným způsobem, například penězi.

Otázka: Co byste měli dělat, když dva muslimové omylem zabijí navzájem svá zvířata?

Pokud se po porážce zjistí, že dva muslimové omylem porazili svá zvířata, nic to na věci nemění. Stačí, aby se po porážce vyměnili. Pokud se na chybu přijde až po rozdání masa, tak se musí dohodnout. Pokud dohoda nevyjde, musí být hodnota Kurbanu směněna.

Otázka: Jaké jsou nežádoucí akce při porážce Kurbana?

Není vhodné tahat zvíře na místo porážky; tažení za nohy; začněte hledat nůž nebo brousit nůž poté, co je zvíře již uvázáno; porazit jedno zvíře před zraky druhého. Není vhodné řezat zadní část hlavy, odřezávat hlavu nebo odstraňovat kůži, dokud křeče zvířete úplně neustanou.

Otázka: Které části Qurbani by se neměly konzumovat?

Některé části Qurbani (a další zvířata) by se neměly jíst. 1) Krev. 2) Pohlavní orgány. 3) Semenná žláza (varle). 4) Jiné žlázy spojené s genitáliemi. 5) Žlučník. 6) Močový měchýř.

READ
Kolikrát týdně je třeba kaktusy zalévat?

Otázka: Co dělat, když věřící má prostředky a touhu, ale není schopen zabít Kurbana sám?

Pokud muslim nemá možnost provést porážku sám a nemá možnost být přítomen porážce svého Kurbana, může tím pověřit svého zástupce. Například, když jste nemohli koupit zvíře ve vaší lokalitě; nebo chcete převést celý svůj Kurban na muslimy z jiné vesnice, jiného města nebo jiné země.

Některé otázky související s Kurbanem:

1) Pokud jste si zakoupili zvíře za účelem porážky, ale neudělali jste to z jakéhokoli důvodu do 3 příslušných dnů, pak toto zvíře musí být buď celé darováno jako almužna, nebo rozděleno mezi chudé muslimy ve formě masa. Můžete to prodat a peníze dát chudým. V žádném případě majitel sám žádnou část tohoto zvířete použít nemůže. Pokud přesto použije část masa tohoto zvířete, bude muset hodnotu této části rozdělit v penězích mezi chudé.

2) Pokud jste nekoupili nebo nemohli koupit zvíře za účelem porážky, ale byli jste povinni tak učinit (měli jste „bohatství“ na konci 3. dne porážky), zůstáváte v dluhu . Tento dluh musíte splatit. Například rozdejte náklady na jednoho Kurbana jako almužnu.

3) Pokud si chudák, který není povinen provést porážku, koupí zvíře za své peníze s úmyslem porážky, ale nesplní je do určitých 3 dnů, bude muset po 3 dnech vydat celé zvíře nebo jeho hodnotu nebo jej rozdělit jako almužnu.

4) Pokud někdo, ukazujíc na jednu ze svých ovcí, řekne: „Považuji za svou povinnost zabít tuto ovci kvůli Alláhu“, ale nedokončí porážku v požadovaném časovém rámci, bude muset dát toto ovce jako almužnu.

Otázka: Kdo může krájet Qurbani podle Hanefiho?

Odpověď: Podle Hanefiho je Qurbani předpisem pro každého muslima, muže a ženu, kteří dosáhli dospělosti, jsou zdravé mysli, svobodní, mukimští (ne na cestách) a mají určité množství majetku. Po odečtení požadovaných výdajů na základní potřeby by mu mělo zůstat 85 gramů zlata a ekvivalentní množství peněz nebo majetku.

Tagy: Kurban podle Hanefiho, podmínky pro Kurbana, bohatství pro Kurbana, potřeba 85 gramů zlata.

Kurban s materiálovými omezeními (2)

Otázka: Nedávno jsme se vzali. Máme dluhy. Náš plat (můj a mé ženy) sotva stačí na živobytí. Je možné snížit Qurbani na úvěr nebo na dluh?

Odpověď: Podle Khanefi Mashab je Kurban wajib (požadavek vyžadovaný šaríou). A podle jiných Mashabů je to Sunna (toto udělal Posel Alláhův). Studie problému ukazuje, že je stále sunna.

A rodinní příslušníci žijící pod jednou střechou mohou uříznout jednoho Qurbaniho pro každého. Řezání každého z nich samostatně – taková podmínka neexistuje.

Viz také odkaz zde (v turečtině):

Podle Khanefi Mashab je pro Qurbani vyžadováno 85 gramů zlata (ekvivalentní množství nebo majetek), které by mělo zůstat v ruce po zaplacení dluhů a prioritních výdajů na životní potřeby. 85 gramů zlata je také vyžadováno pro zakat (pro účast v zakatu). Kdo toto množství nemá, je osvobozen od qurbani. Z tohoto důvodu jste od toho osvobozeni i vy.

Tagy: Qurbani podmínky, přítomnost 85 gramů zlata po splacení dluhů a uspokojení základních potřeb, Qurbani není řezán do dluhů a úvěrů, jeden Qurbani na rodinu.

Jeden Qurbani na rodinu (3)

Otázka: Manželka je schopná Qurbaniho přeříznout a rozřízne ho. Jsem schopen i řezat (ve výrobcích mám 120 g zlata). Ale musím to stříhat, když mi to řeže moje žena?

Odpověď: Podle Khanefi Mashab musí každý muslim podříznout Kurban. Většina teologů se ale domnívá, že je možné vyříznout jednoho Kurbana na rodinu. Zároveň jsou vedeni praxí Posla. Řekl toto: „Ach, lidé! Každý rok musí rodina Kurbana podříznout.“ Jednoho dne obětoval berana a v modlitbě řekl: „Ve jménu Alláha! Můj Alláh! Přijměte od Mohameda, jeho rodiny a komunity Mohameda! Při jiné příležitosti obětoval dva bílé, dobře živené berany s rohy. Jeden jménem členů komunity, kteří neřezali Kurbana, druhý jménem jeho a jeho rodiny.

S přihlédnutím k této zkušenosti můžete uříznout jednoho Qurbaniho na rodinu.

Viz také zde na odkazu (v turečtině) na naší webové stránce www.suleymaniyevakfi.org (v části výzkumu na téma: „Kurban pro člena rodiny nebo pro rodinu“):
http://www.suleymaniyevakfi.org/arastirmalar/aile-adina-tek-kurban.html

Tagy: kdo by měl řezat Qurbani, Qurbani v rodině, dva Qurbani v jedné rodině.

READ
Jak se zbavit much ve vaší dači pomocí lidových prostředků?

Kurban s nedostatečnými finančními prostředky [1] (4)

Otázka: Přeřežu Qurbaniho. Mám 90 gramů zlata a nějaké dluhy. Pokud je odečtete od množství, tak 70 gramů. A maminka s námi bude krájet i Kurbani. Co bychom měli dělat: řezat či neřezat?

Odpověď: Podmínky vyžadují 85 gramů zlata. A zbývá vám už jen 70. Není třeba na vás řezat Qurbani.

Tagy: podmínky Qurbani, přítomnost 85 gramů zlata po zaplacení dluhů a výdajů podle potřeby, Qurbani není řezán do dluhů a na úvěr.

Kurban za mrtvé (5)

Otázka: Manželce nedávno zemřel otec a její starší sestra. Rezata Kurbaniho za ně neodkázali. Ale dá se to udělat?

Odpověď: Veškeré lidské uctívání má pro živého člověka smysl. Pro zesnulé všechny přestávají existovat. Všemohoucí Alláh říká toto:

„Nic nepatří člověku kromě (výrobku) jeho práce“ (53/39).

„Kdo touží po akhiretu, a když uvěří, začne být horlivý, jeho práce je hoden vděčnosti“ (17/19).

Jak vidíme, zprávy jsou osobní povahy. A vše na své cestě dosáhne svou pílí a prací. A tak to pokračuje až do konce života. Alláh říká toto: „Uctívejte Pána svého, dokud vás nezastihne smrt“ (15/99). Smrtí se kniha lidských skutků uzavírá. Ale tři věci nebo druhy záležitostí tvoří výjimku. Posel (pokoj a požehnání Alláha s ním) o nich říká:

„Smrtí člověka jeho činy končí, kromě následujících tří věcí. První je sadaqa-i jariyeh (to je jeho dobrý skutek, který může mít dlouhý život). Druhým jsou poznatky (věda) od něj, které lze využít. Třetí je dobré potomstvo, které mu může být vděčné a modlit se k němu“ (Müslim, Vasiye, 4).

Jediné, co můžeme pro zesnulé udělat, je laskavá modlitba k nim. Verše říkají toto:

“Můj pane! V den, kdy bude provedeno zúčtování, odpusť mně, mé matce a otci a všem, kdo věří“ (14/41).

„A ti, kteří přijdou po nich, řeknou: „Pane náš! Odpusť nám i našim bratřím, kteří uvěřili před námi. Nenechávejte v našich duších zlo vůči těm, kdo věří. Náš pán! Nepochybně jste milosrdní, soucitní (sympatičtí)“ (59/10).

Takže můžete pouze požádat Alláha o odpuštění za mrtvé. A řezání Qurbani v jejich jméně neodpovídá jejich postavení.

Tagy: Qurbani za mrtvé, dobré skutky mrtvých, tři dobré skutky mrtvých, prosí o odpuštění za mrtvé.

Partnerství pro nákup obětního zvířete (qurbani) (6)

Otázka: My, 6 lidí, jsme si koupili dvě obětní zvířata (dva qurbany). Můžeme je rozřezat společně?

Odpověď: Pokud jste mezi sebou přijali rovnocenné partnerství, pak to znamená, že všech šest máte rovný podíl (podíl) na obou těchto zvířatech. V tomto případě si můžete vzít maso obou těchto zvířat rovným dílem.

Tagy: rozdělení masa obětního zvířete rovným dílem mezi partnery, společný podíl na mase zvířete v rovnocenném partnerství, rovnost v partnerství, partnerství za rovných podmínek.

Almužna místo Qurbani (7)

Otázka: Je možné nahradit Kurban almužnou?

Odpověď: Ne, nemůžeš! A právě proto.

Kurban je uctívání Alláha spojené s porážkou určitých druhů dobytka ve jménu Alláha v den svátku obětí (Eid al-Adha). Dokud není tato podmínka splněna, je uctívání Qurbani považováno za nesplněné. A maso hospodářských zvířat používají ti, kteří ho bourají (majitel Qurbani), a je také nabízeno přátelům, kamarádům a potřebným.

A pomoc potřebným (například formou almužny) je dalším uctíváním a projevem dobročinnosti. Člověku to přináší velké výhody. Tyto dva druhy uctívání, Qurbani a almužna, by se však neměly vzájemně zaměňovat. V naší víře se v zásadě bohoslužby navzájem nenahrazují. Ani jeden nenahrazuje druhého.

Tagy: význam Qurbani, obětovat zvíře pro Alláha, význam almužny, uctívání nenahrazují jeden druhého, žádné uctívání nenahrazuje druhé.

Bu fatva 387 kez görüntülendi.

Omylem zabití ovce ovocem na Kurbanu (8)

Otázka: Koupil jsem dům a po splacení dluhů jsem si slíbil, že Qurbani zabiju. Za tímto účelem jsem si nedávno pořídil ovečku. A vysvětlil prodávajícímu úkol. Řekněme pro Kurbaniho. Také se zeptal, zda nese jehně. Řekl ne. Když ho bodli, viděli, že „nese“. Co bych měl dělat? Je náš Kurban považován za platný, nebo bychom měli Kurbana znovu uříznout?

Odpověď: Pokud je ovce nápadně březí, nedoporučuje se ji porážet. Ale pokud byla ubodána k smrti, pak je uctívání v podobě Kurbani dokončeno.

READ
Jaké mrazy macešky vydrží?

Tagy: omylem pobijte březí ovci na Qurbani, nezabíjejte březí ovci na Qurbani.

Obětní zvíře – jako dárek (9)

Otázka: Náš zaměstnavatel slíbil, že nám dá na svátek Eid al-Adha obětní zvíře (qurban). Je s tím při provádění Qurbani nějaký problém?

Odpověď: Žádný problém! Toto zvíře se neliší od ostatních zvířat používaných pro Qurbani. A pokud bude zabit, bude vykonáno uctívání Kurbana.

Tagy: Qurban z darovaného zvířete, Qurban jako dárek, Qurban od zaměstnavatele.

Obětní zvíře (qurban) – jako dárek (10)

Otázka: Jsem učitel ve škole. Otec je chovatel dobytka. Dává mi zdarma qurban (obětní zvíře). Je při vykonávání uctívání Qurbani nějaké potíže?

Odpověď: Ne! V tom není žádný problém! Pro Qurbani neexistuje taková podmínka, že je nutné si za peníze koupit obětní zvíře.

Tagy: qurban (obětní zvíře) – jako dar, koupit qurban za peníze.

Kurban na cestě a v místě bydliště (11)

otázka (zkráceně): Pokud chce člověk obětovat své obětní zvíře (qurban) od svého milovaného, ​​a to je minimálně 90 km, tak co s tím? A ještě jednou podmínkou je být mukim (žijící lokálně). A další otázka. Pokud uříznete Qurbani od někoho jiného, ​​znamená to, že podmínka Qurbani je splněna?

Odpověď: Podle Khanefi Mashab není požadavkem, aby si člověk na cestě řízl Qurbaniho. Neexistují však žádná omezení v jeho řezání. Ti, kteří vykládají Qurbani podle Sunny, nevidí žádný rozdíl mezi cestovatelem a mukim.

Tato Hanefiho pozice je spojena s překonáním obtíží v otázce obětování zvířat „v režimu pohybu“. Takže na cestách mohou nastat potíže s pořízením zvířete, jeho porážkou, posouzením kvality masa, jeho distribucí lidem atd. Problémy mohou nastat i na straně lidí v dané oblasti. Možná prostě neznají všechny rysy islámské oběti. A ten člověk je na cestě. Měl by zvážit své výdaje. Cestovní podmínky a možnosti dnes prošly výraznými změnami. Proto zde mohou být zohledněny pozice jiných Mashabů, kteří problém interpretují podle Sunny.

Tagy: řezat qurbani v místě bydliště, řezat qurbani na cestě.

Kurban na akciovém základě (12)

Otázka: Je možné koupit qurbani na akcii pro dvě osoby?

Odpověď: Umět! Do nákupu dobytka se může zapojit 7 (až sedm) lidí. Každý dostane svůj podíl.

Tagy: partnerství při nákupu qurbani, partnerství při nákupu dobytka pro qurbani.

Sin. mimo Qurbani (13)

Otázka: Jeden z našich partnerů při akvizici qurbani se rozvedl se svou ženou „na papíře“. Ale on s ní dál žije ve skutečnosti (ve skutečnosti). Takto pobírají otcovský důchod. Má problémy s námi spolupracovat?

Odpověď: V partnerství nejsou žádné problémy, ale existují problémy závažnějšího charakteru. Využíváme této příležitosti, abychom mu připomněli, že jedná v rozporu s naší vírou a dopouští se velkého hříchu.

Tagy: nelegálně pobíraný důchod, partnerství s těmi, kdo mají nelegální příjem, nelegální příjem jako hřích proti víře.

Qurbani stav pro skot (14)

Otázka: Může být qurbani dobytek, kterému jsou dva roky, ale ještě neztratil mléčné zuby?

Odpověď: Podmínkou obětování dobytka je stáří 2 let. Pokud je tato podmínka splněna, pak již na mléčných zubech nezáleží. Mohou být na místě, ale mohou být také nahrazeny.

Tagy: věk skotu k obětování, věk dvou let skotu, úloha mléčných zubů.

Koupit maso pro Kurbani na trhu (15)

Otázka (zkrácená): Kupuji hotové maso pro Kurbani. Vycházím z ceny zvířete na trhu. Je to z hlediska naší víry přípustné?

Odpověď: Dovolený. Proti tomu neexistují žádné zákazy.

Viz také odkaz zde (v turečtině):

Tagy: koupit maso pro Kurbani na trhu.

Výkup ovcí (skotu) bez řádné kontroly (16)

Otázka: Je vírou dovoleno koupit berana, aniž bychom ho viděli nebo ho viděli pouze ve skupině beranů, tedy bez řádného prozkoumání?

Odpověď: Pokud jsou všichni berani přibližně stejně kvalitní a nedojde-li po obchodu ke sporu, pak je to přípustné. V opačném případě je Kurban považován za přijatý, ale transakce je neplatná. Musí být ukončeno. Jiná věc je, jestli se na tom strany dohodnou. V tomto případě nezůstaly žádné problémy.

Tagy: výběr obětního zvířete při nákupu, souhlas s nákupem bez řádného vyšetření zvířete.

Kurban jako výraz dobré vůle islámu a muslimů (17)

READ
Jaká je vegetativní metoda množení angreštu?

Otázka: Může být maso obětního zvířete (berana apod.) nabízeno nemuslimům?

Odpověď: Všemohoucí Alláh říká toto:

„Učinili jsme pro vás znamením víry od Alláha, že obětujete dobytek. Mají pro vás výhody. Až budou na nohou, vzpomeňte si na jméno Alláha nad nimi (zabijte je). Když spadnou na zem, jezte z nich sami a dejte jídlo těm, kteří je nepotřebují a chtějí. (chudým). Dali jsme je (dobytek) vaší vůli, abyste byli vděční“ (22/36).

Jak vyplývá z verše, maso Qurbani lze nabízet jak chudým, tak bohatým, stejně jako příbuzným a sousedům. Jak vidíme, neexistuje žádná taková podmínka, aby tito lidé byli muslimové. Jsou zde tedy zahrnuti i nemuslimové. Nabízet maso Qurbani nemuslimům lze také doporučit z hlediska rozvoje sympatií k muslimům a islámu díky dobré vůli naší víry.

Tagy: Qurban pro bohaté a chudé, Qurban pro sousedy a příbuzné, Qurban pro muslimy a nemuslimy, Qurban jako výraz dobré vůle islámu a muslimů.

Kurban na akcie a Kurban-adak (18)

Otázka: Mám adak (slib, slib, oběť). Pokud se připojím k ostatním v podílu pro Kurbana, bude to pravda? Pokud mohu zabít Qurbaniho, mohu dát všechno maso svému bratrovi, který takovou příležitost nemá?

Odpověď: Pokud jde o Kurbana o akciích (nebo s partnery), existuje od teologů následující závěr:

„Z beranů a koz může být qurban pouze pro jednu osobu. Velbloud a dobytek mohou být qurbani od jednoho do sedmi lidí. Ale všichni musí být muslimové. Každý si musí vzít svůj díl (aniž by zasahoval do podílu toho druhého. – pozn. red.). A to vše by mělo mít význam uctívání (mělo by to být záměrně uctívání Všemohoucího Alláha. – pozn.).

Adak je také uctívání. A pokud se člověk rozhodne v této věci spojit s těmi, kteří stříhali Qurbani, pak to neporušuje podmínku Qurbani pro ostatní lidi. Ale v tomto případě člověk uspokojí svůj adak, ale neúčastní se Qurbani. A pokud se začne účastnit Qurbani, pak jeho adak zůstane nenaplněný. To znamená, že člověk, který se přidává k těm, kdo řežou qurban, má-li v myšlenkách uspokojení svého předchozího slibu, slibu (adak), má před sebou dvě možnosti – qurban a adak. Ale v daném aktu uctívání může být uskutečněn pouze jeden z nich. Nebo Kurban, nebo Adak (slib, slib)…

Pokud jde o vašeho potřebného bratra, můžete mu dát celé své Qurbani nebo jen jeho část.

Aby bylo v této otázce úplně jasno, připomeňme, že „v obyčejném Qurbani“ si člověk může vzít třetinu masa pro sebe a svou rodinu. To nelze provést v Qurbani-Adak. Adak je zcela přenesen „venku“. „Bratr“ není součástí pojmu rodina. Je mimo něj. Proto na něj může být převeden Kurban Adak. A o rodinu se člověk musí starat sám.

Tagy: adak (slib) v Qurbani, část Qurbani jako adak, partnerství v Qurbani.

Eid vděčnosti (19)

Otázka: Chci provést Qurbani z vděčnosti. Může naše rodina těžit z masa Qurbani?

Odpověď: Maso Qurbani, které nemůže použít osoba, která Qurbani krájí, je adak-kurbani. A v případě Qurbaniho vděčnosti může ten, kdo Qurbani krájí, použít jeho maso. Vaše rodina tak může snadno používat maso Qurbani.

Tagy: adak-kurban, slib-kurban, kurban vděčnosti, odrůdy kurban.

Qurbani spekulace (20)

Otázka: V některých islámských komunitách a na kurzech koránu se od lidí vybírají peníze pod záminkou, že uříznou Qurbaniho pro Posla. Říkají, že kdysi Posel řezal pro jeho ummu (komunitu) a nyní to začíná řezat pro něj. Za 63 let života nasbírají 63 Qurbani. Ujišťují, že s účastí dostáváme „sawab“. Je to pravda?

odpověď (úvodní redaktor): Váš příklad je typický případ spekulace o víře. Náboženské cítění lidí je využíváno k osobnímu prospěchu a obohacení. Jak již bylo zmíněno v jiných tématech na Qurbani, zesnulý ztrácí veškeré spojení s pozemským životem. A veškeré uctívání Alláha, samozřejmě včetně Kurbanu, má význam pro živé lidi. A pokud začnete řezat ve jménu zemřelého Posla, pak, dříve nebo později, budete muset řezat ve jménu všech ostatních zesnulých. Kéž nás Alláh zachrání před tímto klamem.

Na takové nabídky si musíte dát pozor. A nepodléhejte spekulacím nepoctivých lidí, kteří jsou vždy připraveni zneužít víru pro své vlastní sobecké zájmy.

Zároveň mohou lidé udělit plnou moc jednotlivcům a organizacím – těm, kterým důvěřují – k provádění Qurbani jejich jménem.

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: