Jak vyplnit protokol teploty a vlhkosti?

Výňatek z dokumentu:
2. Požadavky na projektování a provoz skladovacích prostor
2.1. Návrh, skladba, velikost ploch a vybavení skladovacích prostor farmaceutických skladů a lékáren musí splňovat všechny požadavky platné regulační a technické dokumentace (SNiP, metodická doporučení, regulační interní dokumentace atd.).
2.2. Konstrukce, provoz a vybavení skladovacích prostor musí zajišťovat bezpečnost léčiv a zdravotnických prostředků.
2.3. Skladové prostory jsou vybaveny zabezpečovacím a protipožárním zařízením dle stanovených norem.
2.4. Skladovací prostory musí být udržovány na určité teplotě a vlhkosti, kterou je nutné minimálně jednou denně kontrolovat. Pro sledování těchto parametrů musí být sklady vybaveny teploměry a vlhkoměry, které se montují na vnitřní stěny skladu mimo topná tělesa ve výšce 1 – 1,5 m od podlahy a ve vzdálenosti minimálně 1,7 m od dveře.
Každé oddělení musí mít záznamník teploty a relativní vlhkosti.
2.5. Pro zachování čistoty vzduchu by měly být skladovací prostory v souladu s aktuální regulační a technickou dokumentací (SNiP, metodická doporučení atd.) vybaveny přívodním a odsávacím větráním s mechanickým pohonem.
Pokud není možné vybavit skladovací prostory přívodním a odtahovým větráním, doporučuje se vybavit větracími otvory, příčníky, druhými mřížovými dveřmi atd.
2.6. Lékárenské sklady a lékárny jsou vybaveny ústředním topením. Vytápění prostor plynovými spotřebiči s otevřeným plamenem nebo elektrickými topnými spotřebiči s otevřenou elektrickou spirálou není povoleno.
2.7. Ve skladech a lékárnách, které se nacházejí v klimatickém pásmu s velkými odchylkami od přípustných norem teploty a relativní vlhkosti vzduchu, musí být skladovací prostory vybaveny klimatizací.
2.8. Skladovací prostory musí být vybaveny požadovaným počtem regálů, skříní, palet, skladů atd.
Rozvaděče se instalují tak, aby byly umístěny ve vzdálenosti 0,6 – 0,7 m od vnějších stěn, minimálně 0,5 m od stropu a minimálně 0,25 m od podlahy. Regály ve vztahu k oknům musí být umístěny tak, aby uličky byly osvětleny a vzdálenost mezi regály byla minimálně 0,75 m, aby byl zajištěn volný přístup ke zboží.
2.9. Prostory farmaceutických skladů a lékáren musí být udržovány v čistotě; Podlahy v prostorách by měly být pravidelně (alespoň jednou denně) čištěny mokrou metodou s použitím schválených čisticích prostředků.
Kromě lékáren lze deník záznamů teploty a relativní vlhkosti v místnosti využít ve stravovacích a potravinářských provozech.

Grafy záznamů teploty a relativní vlhkosti v místnosti:
1. Datum
2. Údaje teploměru (pokojová teplota)
3. Údaje zařízení (vlhkoměr)
– Odečet suchého přístroje
– Indikace zvlhčeného zařízení
– Relativní vlhkost
4. Podpis odpovědného pracovníka
Vzhledem k tomu, že hlavním zařízením při určování relativní vlhkosti v místnosti je vlhkoměr, lze záznam nazvat: záznam hodnot vlhkoměru nebo .a mají stejné sloupce.
Pokud místnost není vybavena zařízeními pro sledování relativní vlhkosti vzduchu, tak proveďte.

Vlhkoměr je zařízení, které umožňuje regulovat mikroklima v místnosti. Psychrometrické zařízení umožňuje identifikovat aktuální ukazatele teploty a relativní vlhkosti. Speciální kniha jízd umožňuje každý den sledovat mikroklima, zaznamenávat základní údaje a následně je studovat.

Contents
 1. Co je to?
 2. Je nějaký rozdíl?
 3. Kde používat?
 4. Jak jej vyplnit?
 5. Co dělají se svědectvím?
 6. Dokumenty upravující skladování léčiv
 7. Vlastnosti dokumentace v lékárnách a léčebnách
 8. Důsledky nedodržení podmínek uchovávání léků nebo chybějící dokumentace
 9. Co je uvedeno v protokolu teplot chladicího zařízení
 10. Kdo potřebuje záznam teploty pro chladicí zařízení?
 11. Funkce deníku:
 12. Design časopisu v Moskvě
 13. Jak vést záznamy o teplotě a vlhkosti
 14. Ukázka titulní strany časopisu
 15. Ukázka vnitřního listu časopisu
 16. Také by vás mohlo zajímat
READ
Jak vyrobit pleťovou masku z růžových lístků?

Co je to?

Deník pro záznam odečtů psychrometrického vlhkoměru je speciální deník, který umožňuje sledovat všechny změny mikroklimatu místnosti. Jeho použití je povinné pro nemocnice, kliniky, lékárny a další instituce, které obsahují léky a produkty vyžadující zvláštní podmínky skladování. Používání časopisu je regulováno nařízením ruského ministerstva zdravotnictví. Každá instituce si samostatně volí formu hlášení o vnitřním mikroklimatu – elektronické nebo papírové. Za nevedení evidence je stanovena správní odpovědnost, ve zvláštních případech je možné odebrat licenci k právu prodávat a uchovávat léčiva.

Záznam teploty a relativní vlhkosti v místnosti je vydáván ve formě tabulky, která má několik sloupců:

 • datum a čas záznamu;
 • pokojová teplota ve stupních Celsia;
 • měření suchého teploměru v psychrometrickém vlhkoměru;
 • měření mokrého teploměru v psychrometrickém vlhkoměru;
 • relativní vlhkost;
 • podpis osoby odpovědné za vedení záznamů.

Každý sloupec musí být vyplněn. Vyplněný deník musí být podle předpisů uchováván minimálně rok, nepočítaje aktuální rok.

Je nějaký rozdíl?

Existuje několik typů vlhkoměrů, z nichž každý je schopen přesně měřit relativní vlhkost prostředí. Pouze psychrometrické zařízení je však vybaveno dvěma teploměry – „suchým“ a „mokrým“, jejichž princip činnosti je založen na rozdílu v jejich čteních. Případný záznam změn mikroklimatu místnosti má vyhrazené sloupce pro záznam odečtů obou teploměrů. Pokud je použit elektronický, kondenzační nebo jiný vlhkoměr, zůstávají prázdné.

Deník pro záznam odečtů vlhkoměru má jednotnou podobu pro všechny typy měřidel.

Kde používat?

Jak již bylo zmíněno, deník pokojového klimatu používají různá zdravotnická zařízení, ve kterých se uchovávají léky. Léčivé léky jsou velmi náročné na podmínky skladování, proto je nutné v místnosti udržovat optimální teplotu a relativní vlhkost. Lékárny jsou také povinny vést záznamy o všech změnách mikroklimatu provozovny, v případě potřeby ji změnit.

Vedení deníku vnitřní teploty a relativní vlhkosti je povinné také pro obchody, stravovací zařízení a potravinářská výrobní zařízení, stejně jako pro sklady, kde se potraviny skladují. Potravinářské výrobky jsou také náročné na podmínky skladování.

Údaje o teplotě a vlhkosti se berou v úvahu také v podnicích, které podle povahy své činnosti musí splňovat určité normy vnitřního mikroklimatu.

READ
Co dát do jámy při výsadbě remontantních malin?

Jak jej vyplnit?

Lze si stáhnout ukázkový protokol odečtů psychrometrického vlhkoměru

Abyste mohli vést správné záznamy, musíte vědět, jak vyplnit deník vlhkoměru. Nahrávání by mělo být prováděno každý den, možná i několikrát během dne. Je vhodné identifikovat údaje o teplotě a relativní vlhkosti v různých časech, aby bylo možné sledovat změny mikroklimatu místnosti související s denní dobou.

Pomocí různých měřicích přístrojů (teploměr a vlhkoměr) získává osoba odpovědná za vedení záznamů údaje o teplotě a relativní vlhkosti. Pro každou hodnotu je samostatný sloupec, kde se informace zadávají digitálně. Je nutné zkontrolovat správnost zadaných údajů, aby byl protokol naplněn přesnými informacemi.

Po zaznamenání všech naměřených hodnot se musí osoba odpovědná za vedení záznamu podepsat, čímž potvrdí, že všechny hodnoty jsou správně zobrazeny.

Po dokončení vypadá protokol takto:

Teplota vnitřního vzduchu (údaj teploměru, ve C°) Vlhkost vnitřního vzduchu (psychrometrický údaj vlhkoměru)

Podpis odpovědné osoby

Údaje uvedené v tabulce jsou přibližné.

Co dělají se svědectvím?

Vedení záznamů o teplotě a relativní vlhkosti v místnosti umožňuje v případě potřeby upravit mikroklima. Získaná data jsou následně analyzována a na základě analýzy je rozhodnuto o použití různých zařízení ovlivňujících teplotu a relativní vlhkost (ohřívače nebo zvlhčovače).

Záznam psychrometrického vlhkoměru umožňuje sledovat teplotu a relativní vlhkost v místnosti. Používají ho všechny zdravotnické instituce, lékárny a podniky, jejichž práce souvisí s potravinami. Správné vyplnění všech sloupců umožňuje následně analyzovat změny mikroklimatu a v případě potřeby je opravit.

Mnoho léčebných činidel má komplexní složení. Často jednotlivé typy, často skupiny léků, vyžadují specifickou léčbu. Ve velkoobchodních skladech, lékárnách a nemocnicích existuje nepřetržitý „studený řetězec“. Různé léky jsou obsaženy v souladu s požadavky vytištěnými na vnějším obalu. Hlavním zařízením pro uchovávání lékových forem při nízkých teplotách jsou kryogenní komory. Pro sledování provozu zařízení byl přijat protokol teploty chladničky.

Dokumenty upravující skladování léčiv

Nestabilní formy syntetizovaných látek, „živé“ vakcíny, léky na bázi tuku mohou kvůli nevhodnému obsahu ztratit své původní vlastnosti. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 706 ze dne 23.08.2010. srpna XNUMX předepisuje pravidla pro uchovávání léčiv. Potřebné parametry v místnosti pro některé druhy léků se vytvářejí pouze ve speciálním vybavení. Pro takové formy je místnost lednicí. Ovládání zajišťuje vyplnění teplotního deníku chladničky.

Na základě lékopisu, Pravidla SP 3.3.2.1120-02 č. 15 se skladování provádí tak, aby byla zajištěna maximální účinnost léku. Deník kontroly teploty chladničky zaznamená odchylky v údržbě a umožní vám vyhnout se použití zjevně poškozené formy.

READ
Jak udělat alpskou skluzavku, pokud nejsou žádné kameny?

Velkoobchodní sklady mají několik chladicích vitrín kvůli specifičnosti produktů. Imunobiologické a obecně terapeutické léky by neměly být drženy společně. Mají stejnou skladovací teplotu a připojení ve stejném prostoru je nepřijatelné. Vzorový protokol teploty ledničky pro biologické produkty se liší od dokumentace pro sledování terapeutické skupiny léků.

Skříně zajišťují chlazení v rozsazích +2° .. -8° a +8° .. -15°. Pro každý kus zařízení je veden samostatný deník pro záznam teplotních podmínek chladničky v lékárně. Kontrola teploty v komorách se provádí 2x denně. Označuje také čas, kdy bylo zařízení vypnuto za účelem generálního čištění.

Vedení protokolu o teplotním režimu chladničky, bezpečnost dokumentace, upravuje SP 3.3.2.1120-02 ve znění ze dne 18.02.13.
Byl vyvinut protokol teploty chladničky, vzorek lze zdarma stáhnout z odkazu.

Produkty jsou rozmanité, včetně kontrolních seznamů, které se vyplňují podle potřeby. Dokument je sešit do samostatné složky a uložen pro aktuální a příští rok. Zdá se správné vést protokol o teplotním režimu chladničky, jako je účetní kniha, na neoddělených listech.

Vlastnosti dokumentace v lékárnách a léčebnách

V lékárnách se lékové formy před prodejem uchovávají dlouhou dobu.

Zde jsou vytvořeny zvláštní podmínky pro udržování léků zařazených do následujících skupin:

 • imunobiologické
 • tavitelný
 • hormonální
 • glykosidický
 • na bázi oleje a tuku

Seznam je obrovský, podmínky skladování jsou různé. Proto lékárny používají mrazáky a domácí spotřebiče, jedno nebo dvoukomorové. Každý úložný segment má svou teplotní zónu, která se zapisuje do teplotního deníku chladničky v lékárně. Jako nejvhodnější se jeví použít formulář, kde je list určen pro měsíční sledování všech bodů.

Níže je ukázkový protokol teploty chladničky:

účtování teploty

pracoviště Označení chladicích zařízení Měřená množství
Dny
1 2 3 4 5 6 7
ráno
večer
ráno
večer
Dny v měsíci Ráno, 6 hodin Oběd, 14:XNUMX Večer, 21 hodin Poznámka
1
2
3
4

Léčebny ve zdravotnických zařízeních mají jiné zaměření. Zásoba léků je tam malá a používá se krátkodobě. Chladicí skříně se proto obvykle používají k uchovávání obecných léků obsažených v teplotním rozsahu +2°.. +8° a +8°..+15°. Léky jsou umístěny na různých policích a vyplňte protokol teploty chladničky ve středu, kde je teploměr instalován. Indikátory jsou zaznamenány v horní a dolní části na samostatných paměťových médiích.

K dispozici jsou místnosti, které pracují s biologickým materiálem – krví a plazmou. Mají různé provozní parametry zařízení, odečty se provádějí 3x denně, formulář protokolu teploty chladničky další:

Často jsou velké banky krve a krevních produktů vybaveny elektronickým monitorováním.

Informační média lze tisknout v tiskárně podle vypracovaného layoutu. Kupte si záznam teploty chladničky, Online objednávka je výhodnější. Podobu dokladu legislativa neupravuje, potřebné údaje můžete zapsat na ručně vypracovaný kontrolní list. Zároveň je důležité udržovat teplotní záznam lednice ošetřovny ve stanoveném čase.

READ
Jak se jmenuje nejjedovatější květina na světě?

Důsledky nedodržení podmínek uchovávání léků nebo chybějící dokumentace

Pokud jsou porušeny podmínky stability ve fázi skladování a přepravy léčivého přípravku, s největší pravděpodobností ztratí své vlastnosti a může se stát nebezpečným. Je důležité stáhnout si záznam teploty chladničky speciálně pro konkrétní místo – velkoobchodní sklad, lékárnu nebo ošetřovnu. Každý pokoj je vybaven zvláštním způsobem.

Záznam teploty chladničky, jehož vzorek je přiložen, by neměl obsahovat:

 • výmazy
 • mezery ve výplni
 • označte dobu nouzových odstávek a plánovaných zastávek pro úklid

Personál si musí být vědom důsledků porušení podmínek uzavření. Zmrzlá oxolínová mast tak ztrácí účinnost, ale při jednorázovém zahřátí na +20 stupňů také ztrácí své vlastnosti. To se stává i u jiných drog. Záznam teploty v lékárně zvyšuje odpovědnost personálu.

Protokol teploty chladicího zařízení je sanitární dokument stanovené formy . Předmětem účtování je teplota pracovních chladicích zařízení: komory a chladírny, případné volně stojící chladničky. Titulní stránka obsahuje název společnosti a časové období (datum začátku a konce žurnálování).

Co je uvedeno v protokolu teplot chladicího zařízení

 • název chladicí jednotky
 • údaje teploměru (ráno, večer)
 • podpis oprávněné odpovědné osoby
 • informace o výpadcích proudu, technických závadách, době a odmrazování chladicího zařízení.

Kdo potřebuje záznam teploty pro chladicí zařízení?

 • lékárny, zdravotnická zařízení. Slouží k uchovávání léků, krve k transfuzi
 • stravovací zařízení (jídelny, kavárny, restaurace)
 • školy, předškolní vzdělávací instituce
 • potravinářské podniky a obchody

Všude tam, kde se skladují potraviny nebo léky s určitým datem spotřeby, je nutná kniha jízd pro záznam teplotních stavů chladicích zařízení.

Funkce deníku:

 • zaznamenávání dodržování teplotního režimu stanoveného pro uchování tohoto typu výrobku
 • identifikace a náprava teplotních rozdílů v chladicích zařízeních
 • stanovení optimální vhodné teploty pro uchovávání potravin
 • sledování stavu produktů podléhajících rychlé zkáze, léků atd.
 • vyřešení otázky podávání zpráv o chladicích zařízeních pro kontroly ze strany Rospotrebnadzor a dalších regulačních orgánů

Design časopisu v Moskvě

Pokud potřebujete pomoci se začátkem nebo procesem vedení deníku, jeho vyplňování nebo příprav na kontroly, využijte služeb služby SES-DOC. Máme rozsáhlé zkušenosti s prací se sanitárními dokumenty a připravujeme je v souladu s požadavky SanPin. Záznam teploty si můžete objednat telefonicky.

Porušení teplotního režimu může být pro bezpečnost výrobků fatální. Nedovolte, aby se vaše chladnička vymkla kontrole.

papírování

Deník pro záznam teploty a vlhkosti v místnosti – poměrně jednoduchý dokument ve formě, nezbytný pro mnoho organizací. Podoba časopisu byla schválena zvláštním nařízením Ministerstva pro mimořádné situace Ruské federace.

Teplota a vlhkost jsou ukazatele, které hrají důležitou roli, když:

 • výroba a skladování produktů
 • pohodlí v místnosti pro lidi i zvířata
 • dodržování stavebních norem
 • zdravotnická zařízení: nemocnice, lékárny
 • archivy, depozitáře knih
 • A v jiných případech.
READ
Je třeba ovce Dorper odčervit?

Proto deník potřebují sklady potravin, podniky, kavárny, obchody, stavební firmy. I v kostele je veden deník teploty a vlhkosti.

Měření musí být prováděna pravidelně v souladu s přesně stanovenými lhůtami. Počet zařízení v místnosti je také přesně vypočítán.

Objednejte si protokol kontroly teploty a vlhkosti Moskva

Jak vést záznamy o teplotě a vlhkosti

Každý případ má svá specifika, jednotlivé rubriky nemusí být společné pro všechny časopisy, ale ušité přímo na míru konkrétnímu podniku. Proto je vhodné objednat protokol teploty a vlhkosti u SES-DOC. Bude vyplněn v souladu se všemi potřebnými normami.

Na obálce je uveden název firmy, v případě potřeby je uvedeno oddělení.

Účetní deník uvádí datum zahájení údržby. Funkce a jména osob odpovědných za údržbu a kontrolu dokumentu. Po datu následuje označení umístění přístrojů a jejich odečtů. K měření teploty a vlhkosti se obvykle používají suché a mokré teploměry. Zadejte procento relativní vlhkosti místnosti v době měření a další údaje. Na závěr musí být podepsán podpis osoby, která kontroluje odečty přístrojů. Jsou možné drobné odchylky v indikacích použitých nástrojů. Jsou stacionární a přenosné.

Někdy je hlavním měřícím nástrojem vlhkoměr (měřič relativní vlhkosti). Používají se také termografy, hygrografy atd. Žurnál může mít název „logbook pro sledování hodnot psychrometru nebo vlhkoměru“ a mít stejné sloupce jako v hlavní verzi.

Vedení deníku je docela jednoduché. Je nutné kontrolovat teplotní normy na veřejných místech a v pracovních prostorách. Pokud indikátory neodpovídají normám, měla by být přijata opatření ke zlepšení teploty a relativní vlhkosti.

Pokud potřebujete protokol o vlhkosti a teplotě v místnosti nebo jiné dokumenty související s kontrolou hygienických norem, kontaktujte společnost SES-DOK. Známe formulář a standardy pro vyplňování jakýchkoli dokumentů, protokolů a pokynů a umíme je pro vás připravit.

Ukázka titulní strany časopisu

 • Název podniku, organizace;
 • Datum zahájení protokolování;
 • Datum ukončení protokolování.

Ukázka vnitřního listu časopisu

vnitřní list teplotního deníku

Na vnitřních stránkách časopisu jsou k vyplnění následující pole:

 • Datum;
 • Doba měření parametru;
 • Teplota suchého teploměru, stupně. S;
 • Teplota vlhkého teploměru, st. S;
 • Relativní vlhkost %;
 • Podpis osoby, která měření prováděla.

Také by vás mohlo zajímat

Vzhledem k tomu, že dohoda o odstranění potravinového odpadu je povinným dokumentem pro všechny podniky a organizace, kde vzniká a skladuje, měla by být uzavřena ve fázi otevírání podniku nebo instituce s vládním financováním.

Spolupráce při ošetření podniku proti hlodavcům a hmyzu je možná pouze s kompetentní sanitární službou, která má licenci a certifikáty na všechny používané dezinfekční prostředky.

Smlouva o poskytování laboratorního výzkumu je dokument, který odráží odpovědnost smluvních stran, rozsah služeb, které budou poskytovány, a pravidelnost, s jakou bude práce prováděna.

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Jak vyplnit protokol teploty a vlhkosti?
Kdy mohu po ošetření Agrokillerem zasadit?